Zelfs met de beste bedoelingen kan je bedrijf de gezondheid en het welzijn van werknemers schaden door de manier waarop het werk georganiseerd is. Werkomstandigheden en de eisen van de werkomgeving zijn voor veel Nederlanders een belangrijke bron van stress, en onderzoek heeft uitgewezen dat de inrichting van het werk aanzienlijke gevolgen kan hebben voor het welzijn en de gezondheid van de werknemers, en ook voor de uitgaven voor gezondheidszorg.

Het goede nieuws voor managers is dat er haalbare manieren zijn om het werk zo te herinrichten dat het welzijn erdoor bevorderd wordt en de organisatie er op lange termijn baat bij heeft. Zo blijkt uit recent onderzoek dat het strategisch veranderen van de werkomgeving om het welzijn van de werknemers te bevorderen niet alleen de gezondheid van de werknemers verbetert, maar ook gunstige bedrijfsresultaten kan opleveren. Zoals betere werkprestaties (met inbegrip van verhoogde productiviteit) en minder burn-outs.

Het hoeft niet duur te zijn om het werk opnieuw in te richten om het welzijn van de werknemers te verbeteren. In feite kan het vaak een goede investering zijn. Zo leverde een initiatief tot herinrichting van het werk bij de IT-afdeling van een Fortune 500 firma een positief ROI op voor het bedrijf omdat het de personeelsverloop kosten verminderde. Bovendien hebben dergelijke strategieën het potentieel om de algemene veerkracht van de organisatie te verbeteren. Uiteraard kan een bedrijf de kosten goed denken door middel van een verzuimverzekering.

1. Moedig leidinggevenden in je organisatie aan om de persoonlijke behoeften van werknemers te ondersteunen

meeting-succes-business-collegas

Veel werknemers zijn ook verzorgers voor kinderen of bejaarde ouders, en zij hebben baat bij leidinggevenden die meer steun geven aan de uitdagingen waarmee ze geconfronteerd worden als ze proberen hun werk en privé-leven in evenwicht te brengen. Uit een studie in verpleeghuizen bleek dat wanneer werknemers meer rekening hielden met hun gezinsbehoeften minder risicofactoren voor hart- en vaatziekten hadden en ook beter sliepen. Studies in de gezondheidszorg en in kruidenierswinkels hebben trainingsprogramma’s voor managers onderzocht om gezinsondersteunend gedrag te bevorderen, met veelbelovende resultaten voor het evenwicht tussen werk en privé-leven en voor de gezondheid. Werkgevers hadden er ook baat bij, want werknemers wier managers deze training hadden gevolgd, meldden een grotere werktevredenheid, betere werkprestaties en minder belangstelling om hun baan te verlaten.

2. Geef werknemers meer flexibiliteit over wanneer en waar ze werken

Verschillende studies hebben aangetoond dat meer keuze of controle over hun werkschema’s de geestelijke gezondheid van werknemers verbetert. Dit kan eenvoudig neerkomen op het toestaan van gevarieerde begin- en stoptijden en het gemakkelijker ruilen van diensten bij werk dat ter plaatse gedaan moet worden. Een uitgebreidere herinrichting van het werk bij een Fortune 500 bedrijf – waar IT-medewerkers zeggenschap kregen over wanneer en waar ze hun werk deden, maar nog steeds samenwerkten met hun teamgenoten om voor de nodige coördinatie te zorgen – resulteerde in een verbetering van de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de werknemers en in minder verloop voor het bedrijf.

3. Vergroot de stabiliteit van de roosters

business-meeting-vergadering

Veel detailhandel en dienstverlenende bedrijven gebruiken tegenwoordig “last minute” roosters om te proberen de arbeid aan de wisselende vraag aan te passen. Maar onregelmatige, onvoorspelbare roosters maken het voor werknemers moeilijk om hun persoonlijke leven en gezinsverantwoordelijkheden te beheren. Uit onderzoek blijkt dat werknemers met zo’n onregelmatig werkrooster een hele reeks negatieve gevolgen ondervinden – waaronder een slechtere slaapkwaliteit en meer emotioneel leed.
Omgekeerd bleek uit een studie bij Gap dat meer stabiliteit in het rooster zowel bedrijven als werknemers ten goede kan komen. Meer stabiliteit in het rooster van de werknemers leidde tot een stijging van de mediane omzet van de deelnemende winkels met 7% en een stijging van de arbeidsproductiviteit met 5%. De toegevoegde stabiliteit verbeterde ook de slaapkwaliteit en verminderde stress bij werknemers met kinderen.

4. Neem maatregelen om een gevoel van sociale verbondenheid bij de werknemers te bevorderen

Het scheppen van een werkcultuur waarin werknemers ondersteunende relaties met hun collega’s kunnen ontwikkelen, kan een belangrijke strategie zijn om het welzijn van werknemers te vergroten. Onderzoek heeft uitgewezen dat zulke relaties op het werk samenhangen met minder psychologische onrust, een indicator van een slechte geestelijke gezondheid.
Het bevorderen van een gevoel van sociale verbondenheid hoeft niet ingewikkeld of duur te zijn. In een studie over politieagenten, die een zeer stressvolle baan hebben met veel burn-out en verloop, stuurden de leidinggevenden één e-mail per week, waarin ze de centralisten vroegen elkaar steun te bieden door elkaar bevestigende verhalen over hun werk te vertellen. In een e-mail werd bijvoorbeeld het verhaal verteld van een agent die het leven had gered van iemand die 112 had gebeld door de beller met de juiste hulpbronnen in contact te brengen. Werknemers die de e-mails ontvingen waarin ze werden aangemoedigd zulke verhalen met elkaar te delen, meldden een aanzienlijke daling in burnout en 50% minder kans om ontslag te nemen.

5. Bied werknemers kansen om problemen op de werkplek op te lossen

meeting-kantoor-collegas

Werknemers kansen geven om deel te nemen aan verbeteringen op de werkplek kan een effectieve aanpak zijn om hun welzijn te bevorderen. Uit een studie onder artsen, doktersassistenten en nurse practitioners bleek dat degenen die uitgenodigd werden deel te nemen aan een gestructureerd proces om problemen op hun werkplek op te sporen en aan te pakken, minder burnout vertoonden en meer voldoening in hun werk kregen. Werknemers die de kans hadden gekregen om samen problemen op te lossen, zeiden ook minder vaak dat ze hun baan wilden verlaten – een belangrijk voordeel voor organisaties die waardevolle werknemers willen behouden.

6. Houd je organisatie voldoende bemand, zodat de werkdruk onder controle is

Onderzoek heeft uitgewezen dat hoge werkeisen – bijvoorbeeld lange werktijden of druk om heel hard of snel te werken – een aanzienlijke tol kunnen eisen op de gezondheid en het welzijn van werknemers. In feite blijkt uit talrijke studies dat hoge eisen gekoppeld aan weinig controle gezondheidsrisico’s scheppen, waaronder hogere percentages symptomen van depressie, hoge bloeddruk, en hart- en vaatziekten. Meer personeel inzetten om de eisen te spreiden lijkt misschien duur, maar werkgevers betalen ook een echte prijs wanneer uitgeputte of zieke werknemers burn-out raken, afwezig zijn, of ontslag nemen. De oplossing kan liggen in het gericht veranderen van het personeelsbestand; een studie vond bijvoorbeeld verbeteringen in efficiëntie en werktevredenheid wanneer artsen een medisch notulist kregen die opgeleid was om een deel van hun taken over te nemen.

7. Geef werknemers meer zeggenschap over hoe ze hun werk willen doen

onderwijs-leerlingen-meeting

Onderzoek wijst uit dat weinig zeggenschap hebben over hoe het werk gedaan wordt niet alleen verband houdt met een slechtere geestelijke gezondheid, maar ook met hogere percentages hartziekten. Bovendien verhoogt de combinatie van hoge werkeisen en weinig zeggenschap over het werk de risico’s op diabetes en overlijden door cardiovasculaire oorzaken aanzienlijk. Zelfs relatief kleine veranderingen in de autonomie van de werknemer kunnen een verschil maken voor het welzijn van de werknemer. Een studie in een call center voor klantenservice, bijvoorbeeld, ontdekte dat het geven van meer training aan de werknemers, zodat ze nieuwe taken op zich konden nemen en meer klachten van klanten zelfstandig konden oplossen, zowel het welzijn van de werknemers als hun prestaties op het werk verbeterde.

Zoals deze voorbeelden illustreren, zijn veel managementpraktijken die het welzijn van werknemers verbeteren ook gunstig voor werkgevers. Dat hoeft niet te verbazen. Op lange termijn zullen bedrijven die zich bekommeren om de gezondheid en het welzijn van hun werknemers, eerder werknemers hebben die zich ook bekommeren om de gezondheid en het welzijn van het bedrijf. En dat is een resultaat dat alle goede leiders willen.

Laat een reactie achter